Subsidies

Wilt u als sportvereniging, stichting of gemeente investeren in uw sportaccommodatie? Dan komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor subsidie van de overheid. U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor de aanleg van of onderhoud aan een sportveld. Ook voor het verduurzamen of het toegankelijk maken van uw sportaccommodatie voor mensen met een beperking is er subsidie beschikbaar.

Verschillende subsidies voor uw sportaccommodatie

Als u subsidie wilt aanvragen voor uw sportaccommodatie, zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Dankzij onze nauwe samenwerking met Sportsubsidie.nl kunnen we u hierin op maat adviseren. Een aantal mogelijkheden lichten we hier alvast nader toe:

  • BOSA (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties)
  • SPUK (Regeling specifieke uitkering stimulering sport)
  • SWS (Stichting Waarborgfonds Sport)

BOSA (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties)

Tot 2025 is jaarlijks subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in hun sportaccommodatie. Het doel van de BOSA-regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. De subsidie vormt een compensatie voor de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

De regeling subsidieert 20% van de kosten (inclusief btw). De subsidieaanvraag moet minimaal 2.500 euro zijn en mag niet hoger zijn dan 2.500.000 euro per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het gebied van energiebesparing, toegankelijkheid, veiligheid en circulariteit worden extra gestimuleerd. Voor deze maatregelen kan een subsidie van 30% van de kosten worden ontvangen.

De BOSA-subsidie kan worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Aanvragen van deze subsidie worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Om die reden is het dus belangrijk om op tijd te starten met de voorbereidingen. Neem voor ondersteuning bij de aanvraag van BOSA-subsidie contact met ons op of kijk op www.sportsubsidie.nl.

SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport)

Sinds 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen hun btw voor investeringen in sport en sportaccommodaties niet meer aftrekken. De SPUK-regeling stimuleert gemeenten om sportaccommodaties te ontwikkelen en in stand te houden en sportmaterialen te blijven aanschaffen.

De SPUK-subsidie is bedoeld voor twee investeringen:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties. Dit kan bijvoorbeeld het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Dit kunnen bijvoorbeeld gebruikskosten (zoals energielasten) of kosten voor ingehuurde krachten (zoals beheerders van de sportaccommodatie) zijn.

De SPUK-regeling subsidieert maximaal 17,5% van de investering (inclusief btw). Wanneer het totaal van de subsidieaanvragen het beschikbare budget voor een jaar overschrijdt, worden de aanvragen naar rato verleend.

SWS (Stichting Waarborgfonds Sport)

SWS is een onafhankelijke stichting die in 1980 is opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en Lotto. Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van de kwaliteit van sportaccommodaties, door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 75.000 euro kunnen sinds 2019 volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd.

Sinds haar oprichting heeft SWS meer dan 2.300 sportorganisaties geholpen om investeren in de eigen sportaccommodatie mogelijk te maken. Jaarlijks helpt het SWS meer dan 75.000 sporters met het vernieuwen van de eigen sportaccommodatie.

Subsidie voor sportaccommodaties per provincie verschillend

De subsidies voor sportaccommodaties verschillen per provincie. Iedere provincie heeft haar eigen subsidieregelingen. In de meeste gevallen investeert een provincie niet snel in een verenigingsaccommodatie. Als een sportaccommodatie een regionale of zelfs (inter)nationale functie heeft, ontstaan meer subsidiemogelijkheden. Vaak worden deze subsidies ondersteund door Europese fondsen als EFRO of LEADER.

Veel provincies beschikken over een energiefonds in de vorm van een goedkope lening waar ook sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Er zijn ook provincies die speciale subsidies hebben om de verduurzaming van sportaccommodaties te stimuleren.

Meer weten over subsidiemogelijkheden voor uw sportaccommodatie?

Wilt u investeren in uw sportaccommodatie en bent u benieuwd naar mogelijkheden voor subsidies? Neem voor al uw vragen contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag!

Meer weten over subsidiemogelijkheden voor uw sportaccommodatie?

Wilt u investeren in uw sportaccommodatie en bent u benieuwd naar mogelijkheden voor subsidies? Neem voor al uw vragen contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag!